Korupcijos prevencija

Atsakinga už korupcijos prevenciją Telšių vaikų globos namuose yra direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Gražina Liatukienė.

Kontaktai:
Telefono numeris - 8444 51373
Elektroninis paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

 

I. PASKIRTIS

 

1. Šis dokumentas nustato pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus

Ir uždavinius vykdomoje Telšių vaikų globos namų (toliau – TVGN veikloje, apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones bei jų teisinius pagrindus.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant

bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų.

3. Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl

tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą.

4. Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti.

 

III. TIKSLAS

 

5. Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybės TVGN veiklos sistemoje, siekti, kad

ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti žmonių teises ir laisves.

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 

6. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

6.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

6.2. Visuotinio privalomumo –korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

6.3. Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;

6.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

 

V. PREVENCJOS TIKSLAI

 

7. Apgaules ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir korupcija kuo mažiau trukdytų

TVGN veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę.

8. Rengiamos antikorupcines priemones turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikes.

Didelis dėmesys turi būti skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybes už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui. Būtina ugdyti TVGN darbuotojų savimonę bei žmonių nepakantumą korupcijai.

9. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima, kai ilgalaikė politika pagrįsta

visuotinai pripažįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, žmonių švietimu ir jų

parama.

10. Šiame dokumente numatytos priemonės turi būti siejamos su iškilusių problemų

sprendimu ir apsauga nuo esamos ar atsirandančios korupcijos TVGN veiklos sistemoje. Taip pat būtina visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.

11. Skatinti glaudesnį TVGN bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei

visuomene.

 

VI. PREVENCIJOS UŽDAVINIAI

12. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas TVGN veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir

kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą.

13. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.

14. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų vaikų, žmonių apgaulės.

15. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą jų įgyvendinimo

administravimą bei kontrolę.

16. Skatinti skaidrų TVGN veiklos vykdymą.

17. Skirti už šios politikos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.

18. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

19. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją TVGN darbuotojus.

20. Korupcijos atsiradimo rizika įvertinama:

20.1. motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;

20.2. apklausos duomenimis;

20.3. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl TVGN lėšų ir kito turto;

20.4. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir spendimų priėmimo diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisės spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

20.5. TVGN darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;

20.6. reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;

20.7. nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

21. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.

22. Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už TVGN veiklos sistemoje padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.

23. Viešųjų ir privačių interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir užkirsti kelią korupcijai ir apgaulei TVGN veikloje.

24. Nustatyti galiojančių tvarkos normų pažeidimus.

25. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus.

26. Savo kompetencijos neviršijimas.

27. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.

28. TVGN darbuotojų supažindinimas su apgaulės ir korupcijos prevencija tvarka.

29. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.

30. TVGN kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.

31. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, TVGN nuostatų, kitų dokumentų, susijusių su veikla laikymasis.

32. TVGN darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos perspėjime.

33. Asmenys pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

PATVIRTINTA

Telšių vaikų globos namų direktoriaus

2022 m. rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. V- 27

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Vykdytojai

1.

Paskirti atsakingą už apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos priemonių plano vykdymą ir kontrolę.

2022 m.

III ketvirtis

Direktorius

2.

Supažindinti darbuotojus su apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos programa ir planu.

2022m. III-IV ketvirčiai

Atsakingas asmuo

3.

Internetinėje svetainėje paskelbti TVGN apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos priemonių įgyvendinimo planą.

2022 m.

III ketvirtis

Socialinių programų koordinatorius

4.

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos apgaulės ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją ir pasiūlymus dėl jo tikslinimo.

Pagal poreikį

Atsakingas asmuo

5.

Įstaigos informacinio skelbimo vietoje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla.

Nuolat

Atsakingas asmuo

6.

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

Gavus pranešimą

Atsakingas asmuo

7.

Sudaryti sąlygas telefonu, el. paštu anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti).

Nuolat

Direktorius, atsakingas asmuo

8.

Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstomų veikų nagrinėjimas.

Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymą

Atsakingas asmuo

9.

Esant reikalui bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Pagal poreikį

Atsakingas asmuo

10.

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos planas peržiūrimas ir papildomas esant poreikiui, tačiau ne rečiau, kaip vieną kartą per dvejus metus.

2024 m.

Atsakingas asmuo

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes